ReklamaNajlepsze TAXI w Łodzi. 

Szybko. Tanio. Bezpiecznie.

Michał Kozak

tel. +48 530 467 788

email: mickoz299@wp.pl


OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Mieszkaj tanio!

Żyj ekologicznie!


F.H.U. SOLMAR

MARCIN ULANICKI
solmar.lodz@gmail.com
tel.: 792-615-928


SPRZĘT DO BADMINTONA 


Rakietki Odzież Akcesoria

piotr.zawirski@o2.pl


Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami to jeden z najważniejszych dokumentów. W ramach naszych usług przeciwpożarowych oferujemy wykonanie takiej instrukcji. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – są to osoby z wieloletnim stażem w Straży Pożarnej. Wykonanie takiego dokumentu gwarantuje Państwu brak problemów w przypadku kontroli dokumentacji przeciwpożarowej.


W JAKICH OBIEKTACH WYMAGANIA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji:
 • użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.),
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki),
 • produkcyjnych,
 • magazynowych (np. stacje paliw),
 • inwentarskich. z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem,

a ponadto: 

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

KTO OPRACOWUJE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowują właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.
 • Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wyżej wymienionych osobach.

Wykonana przez naszą firmę Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Wykonana przez nas

Instrukcja zawiera:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi;
 • plany graficzne obiektów wraz z naniesieniami tj. (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji itp.);
 • plan zagospodarowania wskazujący rejony dla ewakuowanych.

Poprawne wykonanie musi być poprzedzone wizytacją obiektu. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od stopnia skomplikowania budowy obiektu i/lub złożoności procesów technologicznych (sposobu użytkowania). Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych. W ramach usług przeciwpożarowych po wprowadzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prowadzimy szkolenie, na którym omawiamy dokument, który wszyscy muszą przestrzegać.Zajmujemy się także wykonywaniem innych rodzajów instrukcji.

Najważniejsze z nich to:

 • instrukcja przeciwpożarowa,
 • instrukcja postępowania na wypadek pożaru.


Kolejna książka Jacka Kusińskiego. Pasjonująca historia, dzięki której możemy się wiele nauczyć. Łodzianie w trudnej wojennej atmosferze pokazali, że można się zorganizować. Stworzyć samorząd i działać dla dobra innych. Po „Księdze fabryk Łodzi” i „Łodzi na mapach 1793-1939” następny ukłon w stronę regionalnej historii. A my powinniśmy się pokłonić pomysłodawcy Jackowi Kusińskiemu.


Najlepiej wydana książka o historii Łodzi. Tej historii uczymy się z map. W każdej z nich jest cząstka miasta. Niezwykłe dzieło Jacka Kusińskiego.


Obowiązkowa pozycja dla łodzian i nie tylko. Historia Ziemi Obiecanej widziana przez pryzmat łódzkich fabryk.

Liczy się bezpieczeństwo.